High Speed

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه تکوین الکترونیک (تولید یخچالهای سامسونگ)تردد نامحدود-زیبا و کاملا عایق در برابرورود گرد و غبار

High speed

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه سامسونگ

High Speed

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه سامسونگ